KrakTransRem

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2020
informacje dla ajentów


Prezentacja firmy

Informacja dla ajentów
1.    W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.
2.    Administratorem Państwa danych osobowych jest KrakTransRem Spółka z o.o. z siedzibą przy ul.  Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.
3.    Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.
4.    Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, dla celów związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
6.    Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
7.    W zakresie dotyczącym przetwarzania danych dla celów związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie Państwa zgody, którą stanowi zaakceptowanie niniejszej klauzuli. Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
9.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.
10.    W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze zobowiązania, wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi: prawnicze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
11.    Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.Informacje o firmie

 • Nazwa
  • KrakTransRem Spółka z o.o
 • Adres
  • ul. Jana Brożka 3
  • 30-347 Kraków
 • Telefon
  • 012 254 19 09
 • Fax
  • 012 254 19 08
 • Email
 • NIP
  • 679 297 42 92
 • Regon
  • 120705414
 • Dane rejestrowe
  • Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
  • Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000307114
  • Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
  • Kapitał wpłacony: 50 000,00 zł